• Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình FTC

    FTC FORWARDING TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY